Skip to content

ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW

I PRACODAWCÓW – CZĘSTOCHOWA

Menu

Plugin do autentykacji klucza został wyłączony. Włącz plugin.

„Kodeks dobrych praktyk – dialog społeczny z przedsiębiorcami” – to projekt zainicjowany w marcu przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Center for International Private Enterprise (CIPE). Jego celem jest pomoc w dialogu społecznym między przedsiębiorcami a samorządem gminnym wybranych miast.

Inicjatywa ma być odpowiedzią na to, że w Polsce tylko niektóre gminy podejmują odpowiednie działania wspierające przedsiębiorczość i wykorzystują dostępne narzędzia w tym obszarze. Chcemy stymulować powstanie i wdrażanie systemowych, skoordynowanych rozwiązań w zakresie dialogu z lokalnym biznesem.

Projekt będzie realizowany w trzech miastach: Częstochowie, Katowicach oraz Łodzi. By rozpoznać potrzeby oraz zbadać rynek, przeprowadziliśmy we wspomnianych miastach badania nt. relacji między biznesem a władzami samorządowymi. W efekcie powstały trzy raporty, prezentujące wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców z danego miasta na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych lokacji.

W toku projektu – czyli do września tego roku – przewidziane są spotkania i konsultacje z przedsiębiorcami z wyżej wymienionych miast we współuczestnictwie z przedstawicielami Samorządu.

Projekt zakończymy konferencjami oraz podsumowaniem zebranym w postaci raportu – Kodeks Dobrych Praktyk.

Zachęcając Państwa do lektury wspomnianych raportów oraz kontaktu z osobami odpowiedzialnymi chcieliśmy przypomnieć, że dialog społeczny w Polsce jest prawnie i systemowo realizowany na poziomie krajowym (Rada Dialogu Społecznego) oraz na poziomie regionalnym (Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego). Brakuje jednak systemowych rozwiązań i dobrych praktyk na poziomie lokalnym – między przedsiębiorcami a samorządem terytorialnym (gminami). Z tego właśnie braku wychodzi nasza inicjatywa.

Kontakt do osób odpowiedzialnych za projekt w Częstochowie:

          Zaproszenie na warsztaty: Jak usprawnić dialog pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem lokalnym (25.08.2022 r.)

Koordynator Projektu: Ewa Czerwińska – Dyrektor Departamentu Relacji ZPP (e.czerwinska@zpp.net.pl)

Projekt realizowany przy wsparciu:


MATERIAŁY:

Badanie firm dot. relacji między biznesem a władzami samorządowymi. Niniejszy raport prezentuje wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców
Częstochowy na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych miast.

Badanie firm dot. relacji między biznesem a władzami samorządowymi. Niniejszy raport prezentuje wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców
Łodzi na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych miast.

Badanie firm dot. relacji między biznesem a władzami samorządowymi. Niniejszy raport prezentuje wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców
Katowic na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych miast.

Poznaj pozostałych członków ZPP Częstochowa